Norske folketyper

"Norske folketyper"  tar utgangspunkt i et vitenskapelig arbeide fra mellomkrigstiden av den norske antropolog Halfdan Bryn. Det må understrekes at Halfdan Bryn som antropolog var et produkt av sin tid og må forstås ut fra den tiden han levde i.

Han etterlot seg et rikholdig materiale av fotografier og fysisk antropologiske undersøkelser av det norske folk som han gjennom en årrekke hadde samlet inn under sine omfattende reiser i vårt vidstrakte land. Dette skapte grunnlaget for hans teser om det norske folks rasesammensettning og den nordiske rases opphav og kvaliteter.

Han omtalte f.eks. blonde, blåyde, høyvokste langskaller av nordisk type med sentrum i Oppland, Hedmark, Telemark, Aust-Agder og Trøndelag og mørke, brunøyde, lavvokste kortskaller av alpin type med sentrum i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
Dette materialet, i tilegg til det siste av Bryns arbeider Norske folketyper (1933),
ligger til grunn for denne installasjon med samme tittel.

Gjennom å bearbeide dette materialet problematiseres den nasjonale identitetens historiske forutsetninger og den vitenskapelige definisjonen av rasebegrepet, samtidig som strømningene i dagens samfunn blir aktualisert.

Mellomkrigstidens rasehygieniske tankegods som Bryn er et produkt av, har også en direkte forbindelse til dagens genetiske forskning og de etiske problemer den medfører. Rasehygienen har umerkelig glidd over i den genetiske forskningen. I dag har vi kartlagt hele menneskets arvemasse og genterapi eller genutskifting vil bli et nytt behandlingsalternativ. En alt effektivere fosterdiagnostikk og utvidede abortmuligheter åpner for en selektering som er etisk betenkelig. Konsekvensen er at idealmennesket er det sunne og friske, uten sykdommer og genetiske defekter.

Det bakenforliggende menneskesyn er fremdeles til stede.

Utstillingen blir presentert som en installasjon og består av fotografier av forskjellige norske folketyper som Halfdan Bryn har samlet inn til sin "vitenskapelige" dokumentasjon samt tekster fra disse avhandlinger som beskriver utseende og skalletyper. Ulike antropometriske artefakter er lånt fra Anatomisk institutt. En slidesfremviser projiserer uopphørlig lysbilder på veggen.
Videre veggtekster fra Jon Alfred Mjøens bok "Rasehygiene".
En enkel multipel "Arkiv for rasebilleder" følger med utstillingen men kan også fungere som et selvstendig kunstnerisk verk.


Sist opdatert Sunday 19. September 2021 07:49 Publisert av Frithjof Hoel

Sidepanel